SKILL HSPU

EMOM 15’
15 push press 50/30
12 ttb
10 HSPU/push up

Rest 2’

AMRAP 12’
20 push jerk 50/30
20 ktc / v-up
20 burpees