Wu
30 su
10 kb swing
30 tap to Shoulder

FT
100 DU/200 su
50 a swing
50 push up
50/40 cal bike o 30/25 cal Sky row
10 wall climb
CAP 18’