Heavy DAY
5×5 Push press behind the neck

Emom 10’
Odd 8 push press behind the neck 50% of 5RM
EVEN 50 DU 30 DU 60 su