Skill HIP TO BAR

20’ amrap
10 TTB 
10 Db c&j 25/15 20/10
30 DU