21-18-15-12-9-6-3
Push jerk 50/35 40/25
Kcal bike/row/ski 
Time cap 25′

Sally challenge
Air squat